Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Další nájemník RPG Byty dosáhl u soudu významného úspěchu!

Ostrava, 29. ledna 2020 - Po mnoha letech soudních sporů dosáhnul další nájemník RPG Byty (dnes RESIDOMO) u soudu významného úspěchu! Nájemník společnosti RPG Byty, dnes RESIDOMO, uspěl s žalobou u Ústavního soudu, která se týkala platnosti původní nájemní smlouvy s tzv. automatickým prodlužováním. Ústavní soud zvrátil původní rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Společnost RPG Byty (dnes RESIDOMO) informovala začátkem roku 2011 tisíce nájemníků hornických bytů , že jejich smlouvy s tzv. automatickým prodlužováním podepsané před i po 31.3.2006 jsou neplatné a vnucovalo jim podpisy nových nájemních smluv.
Nájemníci, často sociálně slabší občané, byli pod obrovským tlakem, protože z důvodu údajné neplatnosti smluv jim rovněž úřady odmítaly vyplácet příspěvek na bydlení.

V celém případu selhala společnost RPGByty, protože vnucovala pod tlakem nájemníkům podpis nových nájemních smluv, ačkoli existující smlouvy byly platné.
Zásadním způsobem selhal i Nejvyšší soud, když prohlásil smlouvy s automatickým prodlužováním podepsané před 31.3.2006 za neplatné, ačkoli dle nynějšího nálezu ÚS byla Prolongační doložka zcela v souladu s principem smluvní volnosti, je tudíž platná a neodporuje § 686a odst. 6 občanského zákoníku, ve znění po novele provedené zákonem č. 107/2006 Sb!

Tisíce nájemníků RPG Byty (dnes RESIDOMO) tak byli znovu výrazně finančně poškozeni, od roku 2011 se může v jednotlivých případech jednat o desítky až stovky tisíc Kč.
Naše sdružení se chystá obrátit na společnost RESIDOMO s žádostí o urychlenou nápravu situace.
Naše Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ rovněž zvažuje další možné právní kroky.

Bytový fond OKD byl při privatizaci v roce 2004 oceněn na 40 000,- za byt (1.7 mld. Kč celkem), v uplynulých týdnech byl prodán dle dostupných informací za částku cca 30 mld. Kč! Garance závazků sjednaných v privatizační smlouvě je navíc ohrožena.

Poslanecká sněmovna se bude kauzou podvodné privatizace 44 000 hornických bytů znovu zabývat 30.1.2020, když bude projednávat usnesení k závěrům Parlamentní vyšetřovací komise v kauze privatizace OKD. Poslanecká sněmovna může mimo jiné zavázat vládu, aby přezkoumala privatizaci 44 000 hornických bytů v roce 1990, tedy aby ministerstvo financí podalo určovací žalobu.

Parlamentní vyšetřovací komise ve svých závěrech potvrdila to, na co s naším sdružením upozorňujeme již 10 let! více zde:
http://www.bytyokd.cz/?q=kauza-byty-okd-nejvetsi-financni-kauza-soucasno...

Nález Ústavního soudu zde:
Prolongace nájemního vztahu k bytu sjednaného na dobu určitou

s pozdravem
Ing. Roman Macháček, Ph.D
předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

//
z nálezu ÚS:
36. V rozsudku ze dne 27. 1. 2011 sp. zn. 26 Cdo 5307/2008 Nejvyšší soud uvedl, že podle § 686a odst. 6 občanského zákoníku ve znění účinném od 31. 3. 2006 nelze na nájem bytu použít ustanovení o prodloužení nájmu (§ 676 odst. 2 občanského zákoníku). Smyslem § 686a odst. 6 občanského zákoníku bylo zabránit „automatickému“ prodlužování nájemního vztahu, sjednaného na dobu určitou; z jeho znění však nelze dovodit, že by zakazovalo dohodu pronajímatele a nájemce, podle níž se nájem bytu, který by jinak zanikl uplynutím doby, na niž byl sjednán (§ 710 odst. 3 občanského zákoníku), obnoví za dohodnutých podmínek (viz též rozsudek ze dne 28. 6. 2010 sp. zn. 26 Cdo 2951/2008 a rozsudek ze dne 13. 6. 2012 sp. zn. 26 Cdo 2217/2010).

37. Ústavní soud neshledal důvod, proč by výše uvedené závěry Nejvyššího soudu nebylo možné použít i na nájemní smlouvy uzavřené před 31. 3. 2006. S ohledem na princip smluvní volnosti nelze z § 686a odst. 6 občanského zákoníku, ve znění účinném od 31. 3. 2006 dovodit, že by u nájemních smluv uzavřených před 31. 3. 2006 byla po tomto datu vyloučena možnost dohody pronajímatele a nájemce, podle níž může dojít k prodlužování (prolongaci) nájemního vztahu k bytu sjednaného na dobu určitou.

38. Ústavní soud dodává, že v předmětné věci nešlo o obnovení nájmu bytu (tedy o relocatio tacita), ale o dohodu mezi pronajímatelem a nájemcem o prodlužování nájemního vztahu (či pokračování v nájmu bytu) za určitých ve smlouvě sjednaných podmínek (odkládací podmínka).

39. Po novele provedené zákonem č. 107/2006 Sb. tedy bylo prodlužování nájmu bytu (jež nutno lišit od relocatio tacita) možné, ale pouze tehdy, když si to pronajímatel s nájemcem ve smlouvě sjednali. Prolongační doložka je zcela v souladu s principem smluvní volnosti, je tudíž platná a neodporuje § 686a odst. 6 občanského zákoníku, ve znění po novele provedené zákonem č. 107/2006 Sb.

40. Ústavní soud uzavírá, že jestliže obecné soudy v předmětné věci posoudily ujednání o prolongační doložce obsažené v nájemní smlouvě jako neplatné a z toho dovodily závěr o skončení nájemního poměru, porušily čl. 2 odst. 3 Listiny, podle kterého může každý činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Jelikož soudy neposkytly zákonem stanoveným způsobem stěžovateli ochranu jeho právům, porušily i jeho právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny ve spojení s čl. 90 větou první Ústavy.

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.