Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Další nájemník RPG Byty dosáhl u soudu významného úspěchu!

Ostrava, 29. ledna 2020 - Po mnoha letech soudních sporů dosáhnul další nájemník RPG Byty (dnes RESIDOMO) u soudu významného úspěchu! Nájemník společnosti RPG Byty, dnes RESIDOMO, uspěl s žalobou u Ústavního soudu, která se týkala platnosti původní nájemní smlouvy s tzv. automatickým prodlužováním. Ústavní soud zvrátil původní rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Společnost RPG Byty (dnes RESIDOMO) informovala začátkem roku 2011 tisíce nájemníků hornických bytů , že jejich smlouvy s tzv. automatickým prodlužováním podepsané před i po 31.3.2006 jsou neplatné a vnucovalo jim podpisy nových nájemních smluv.
Nájemníci, často sociálně slabší občané, byli pod obrovským tlakem, protože z důvodu údajné neplatnosti smluv jim rovněž úřady odmítaly vyplácet příspěvek na bydlení.

V celém případu selhala společnost RPGByty, protože vnucovala pod tlakem nájemníkům podpis nových nájemních smluv, ačkoli existující smlouvy byly platné.
Zásadním způsobem selhal i Nejvyšší soud, když prohlásil smlouvy s automatickým prodlužováním podepsané před 31.3.2006 za neplatné, ačkoli dle nynějšího nálezu ÚS byla Prolongační doložka zcela v souladu s principem smluvní volnosti, je tudíž platná a neodporuje § 686a odst. 6 občanského zákoníku, ve znění po novele provedené zákonem č. 107/2006 Sb!

Tisíce nájemníků RPG Byty (dnes RESIDOMO) tak byli znovu výrazně finančně poškozeni, od roku 2011 se může v jednotlivých případech jednat o desítky až stovky tisíc Kč.
Naše sdružení se chystá obrátit na společnost RESIDOMO s žádostí o urychlenou nápravu situace.
Naše Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ rovněž zvažuje další možné právní kroky.

Bytový fond OKD byl při privatizaci v roce 2004 oceněn na 40 000,- za byt (1.7 mld. Kč celkem), v uplynulých týdnech byl prodán dle dostupných informací za částku cca 30 mld. Kč! Garance závazků sjednaných v privatizační smlouvě je navíc ohrožena.

Poslanecká sněmovna se bude kauzou podvodné privatizace 44 000 hornických bytů znovu zabývat 30.1.2020, když bude projednávat usnesení k závěrům Parlamentní vyšetřovací komise v kauze privatizace OKD. Poslanecká sněmovna může mimo jiné zavázat vládu, aby přezkoumala privatizaci 44 000 hornických bytů v roce 1990, tedy aby ministerstvo financí podalo určovací žalobu.

Parlamentní vyšetřovací komise ve svých závěrech potvrdila to, na co s naším sdružením upozorňujeme již 10 let! více zde:
http://www.bytyokd.cz/?q=kauza-byty-okd-nejvetsi-financni-kauza-soucasno...

Nález Ústavního soudu zde:
Prolongace nájemního vztahu k bytu sjednaného na dobu určitou

s pozdravem
Ing. Roman Macháček, Ph.D
předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

//
z nálezu ÚS:
36. V rozsudku ze dne 27. 1. 2011 sp. zn. 26 Cdo 5307/2008 Nejvyšší soud uvedl, že podle § 686a odst. 6 občanského zákoníku ve znění účinném od 31. 3. 2006 nelze na nájem bytu použít ustanovení o prodloužení nájmu (§ 676 odst. 2 občanského zákoníku). Smyslem § 686a odst. 6 občanského zákoníku bylo zabránit „automatickému“ prodlužování nájemního vztahu, sjednaného na dobu určitou; z jeho znění však nelze dovodit, že by zakazovalo dohodu pronajímatele a nájemce, podle níž se nájem bytu, který by jinak zanikl uplynutím doby, na niž byl sjednán (§ 710 odst. 3 občanského zákoníku), obnoví za dohodnutých podmínek (viz též rozsudek ze dne 28. 6. 2010 sp. zn. 26 Cdo 2951/2008 a rozsudek ze dne 13. 6. 2012 sp. zn. 26 Cdo 2217/2010).

37. Ústavní soud neshledal důvod, proč by výše uvedené závěry Nejvyššího soudu nebylo možné použít i na nájemní smlouvy uzavřené před 31. 3. 2006. S ohledem na princip smluvní volnosti nelze z § 686a odst. 6 občanského zákoníku, ve znění účinném od 31. 3. 2006 dovodit, že by u nájemních smluv uzavřených před 31. 3. 2006 byla po tomto datu vyloučena možnost dohody pronajímatele a nájemce, podle níž může dojít k prodlužování (prolongaci) nájemního vztahu k bytu sjednaného na dobu určitou.

38. Ústavní soud dodává, že v předmětné věci nešlo o obnovení nájmu bytu (tedy o relocatio tacita), ale o dohodu mezi pronajímatelem a nájemcem o prodlužování nájemního vztahu (či pokračování v nájmu bytu) za určitých ve smlouvě sjednaných podmínek (odkládací podmínka).

39. Po novele provedené zákonem č. 107/2006 Sb. tedy bylo prodlužování nájmu bytu (jež nutno lišit od relocatio tacita) možné, ale pouze tehdy, když si to pronajímatel s nájemcem ve smlouvě sjednali. Prolongační doložka je zcela v souladu s principem smluvní volnosti, je tudíž platná a neodporuje § 686a odst. 6 občanského zákoníku, ve znění po novele provedené zákonem č. 107/2006 Sb.

40. Ústavní soud uzavírá, že jestliže obecné soudy v předmětné věci posoudily ujednání o prolongační doložce obsažené v nájemní smlouvě jako neplatné a z toho dovodily závěr o skončení nájemního poměru, porušily čl. 2 odst. 3 Listiny, podle kterého může každý činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Jelikož soudy neposkytly zákonem stanoveným způsobem stěžovateli ochranu jeho právům, porušily i jeho právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny ve spojení s čl. 90 větou první Ústavy.