Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Jak v této chvíli postupovat, dílčí doporučení, dotazy

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ připraví do 7.12.2010 návod pro nájemníky v bytech OKD, jak reagovat na návrhy společnosti RPG Byty. Doporučujeme nájemníkům bytů OKD, aby vyčkali na výsledek analýzy a v této chvíli návrhy RPG neakceptovali.

1. Rekapitulace situace
RPG Byty rozeslalo nájemníkům 44000 bytů OKD (RPG) dopis s návrhem nových smluvních podmínek s postupným růstem nájmů (v roce 2011 o cca 7.5/m2).

Návrh RPG má dle dosavadních zjištění dvě podoby:
- Dodatek ke stávajícím smlouvám (dekretům)
- Smlouva na dobu neurčitou (náhrada údajně bezesmluvního stavu)

RPG vyhrožuje nájemníkům, kteří nepřistoupí na jejich podmínky, žalobami. Návrh dodatku k nájemní smlouvě (ani Smlouva na dobu neurčitou) přitom není ze strany RPG podepsán. Nejsou přitom k dispozici cenové mapy, ani finální verze návrhu novely občanského zákoníku.

Velká část nájemníků bytů OKD (možná více než 50%) má Smlouvu na dobu určitou s automatickým prodlužováním a smluvním nájemným (které se zvyšuje o inflaci).

RPG nájemníkům se Smlouvou na dobu určitou s automatickým prodlužováním oznámilo:
- Několik tisíc nájemníků má smlouvy na dobu určitou s tzv. doložkou automatického prodlužování. Většina těchto smluv byla přitom uzavřena v letech 1996 – 2005; obdobné smlouvy používala i řada měst a obcí. U smluv tohoto typu shledal Nejvyšší soud ČR v dubnu 2010 tuto doložku neplatnou, tento svůj závěr potom potvrdil v září tohoto roku. Neplatnost doložky znamená, že smluvní vztah skončil uplynutím sjednané doby určité a dotčení nájemníci tak užívají tyto byty bezesmluvně.

- Za účelem narovnání této situace navrhujeme nájemníkům uzavření smlouvy na dobu neurčitou za shodných podmínek, které mají naši nájemníci s převládajícím typem smlouvy na dobu neurčitou.

- Pokud nepřistoupíte na náš návrh, můžeme Vás vystěhovat a také vymáhat náhradu škody, která nám byla v minulých letech způsobena v důsledku rozdílu mezi tržní cenou a nájmem, který jste za Váš byt platit.

2. Dosavadní zjištění
2.1 Typy stávajících smluv (v závorce je orientační zastoupení dle internetového průzkumu)
• Dekret na byt (do konce roku 2010 regulované nájemné) (14%)
• Potvrzení o přechodu nájmu bytu (2%)
• Dohoda o dočasném užívání služebního bytu podle par.187 občanského zákoníku platného do 1.1.1992 (1%)
• Dohoda o dočasném užívání služebního bytu podle par.713 občanského zákoníku platného po 1.1.1992 (3%)
• Smlouva na dobu určitou s automatickým prodlužováním uzavřená před 30.3.2005 (31%)
• Smlouva na dobu určitou s automatickým prodlužováním uzavřená po 30.3.2005 (26%)

• Smlouva na dobu určitou (bez doložky o automatickém prodlužování) (2%)
• Smlouva na dobu neurčitou (22%)

2.2 Smlouvy na dobu určitou s automatickým prodlužováním
Dle dosavadních zjištění byly tyto smlouvy nájemníkům vnucovány minimálně od roku 2000 (1998) do roku 2009 s odůvodněním, že se jedná o obdobu nájemních smluv na dobu určitou s cílem, aby se společnost mohla lépe bránit proti neplatičům.
Smlouvy existují ve variantách:
- Smlouva na dobu určitou s automatickým prodlužováním – smluvní nájem
- Smlouva na dobu určitou s automatickým prodlužováním – regulovaný nájem

Nájemníci získali (byly jim vnuceny) tyto smlouvy v různých situacích:
- Výhodná náhrada za smlouvu na nájem údajně služebního bytu
- Při připsání nového člena domácnosti (jinak odmítnutí připsat manželku na evidenční list, 2002)
- Při výměně bytu (jinak OKD/Rpg odmítlo výměnu schválit)
- Náhrada za údajně rušené dekrety (všichni to musí podepsat)
- na základě staré dohody o užívání bytu ve smyslu §713 o.z. (pokud by nová smlouva nebyla podepsána, byt by nebyl přidělen)
- při výměně státního bytu za byt OKD
- po malém nedoplatku jako náhrada původního dekretu s regulovaným nájmem
- nový nájemník (v roce 2005-2008), musel uhradit tzv. přistoupení k dluhu ve výši až 200 000,- a kauci na další 3 měsíce.
- Při přechodu nájmu – jiné smlouvy odmítalo OKD/RPG vydat
- Při převodu z prarodiče na vnuka, navíc zaplacena nevratná kauce 150 000,-
- Nový nájemník, zaměstnananec (2005-2008)
- Po výzvě k uzavření Smlouvy o chráněném nájmu bytu bez zvláštního režimu

U části smluv byl v evidenčním listu uváděno – služební byt.
Základní historie typových případů je zde (komentáře pod článkem po přihlášení):
http://www.bytyokd.cz/?q=smlouva-na-dobu-urcitou-s-automatickym-prodluzo...

5. Cíle právní analýzy:
Cílem právní analýzy je na základě zhodnocení rizik a právní analýzy stávající situace a návrhů RPG doporučit nájemníkům bytů OKD varianty postupu vůči RPG, resp. optimální doporučený postup s minimálním rizikem. Speciálním případem je analýza Smluv na dobu určitou s automatickým prodlužováním.

6. Dílčí doporučení
- v této chvíli nic RPG nepodepisovat
- Nájemníci se Smlouvami na dobu určitou s automatickým prodlužováním: pokud Vám tuto smlouvu OKD/RPG vnutilo jako náhradu za dekret, při přechodu nájmu apod., dohledejte si veškerou dokumentaci a původní smlouvy -dekrety apod. Důležité také může být, pokud máte průkaznou korespondenci/jiné důkazy, kdy Vás OKD/RPG nutilo podepsat Smlouvu na dobu určitou místo původních smluv.

7. Kde získáte potřebné informace, jak nás kontaktovat?
V této chvíli zjišťujeme typové případy a ty budeme analyzovat. Vyčkejte proto prosím na výsledek právní analýzy s doporučením, jak postupovat. Nemáme kapacity na to, abychom mohli odpovídat na všechny Vaše dotazy týkající se Vašich jednotlivých případů.

Jako ideální způsob komunikace jsou nyní komentáře pod články. Pokud nalezneme v komentářích nový typový případ, budeme příslušného nájemníka kontaktovat a vyžádáme si případně další dokumentaci.

Důležité informace budeme zveřejňovat na našich stránkách a v médiích

8. Spolupráce se SON
Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ rovněž spolupracuje se SON - Sdružení nájemníků ČR v oblasti navyšování nájmů (informace naleznete na stránkách www.son.cz).
Další cíle SON a našeho sdružení jsou ale odlišné.

Cílem našeho sdružení BYTYOKD.CZ je:
- prodej bytů OKD jejich nájemníkům za dříve stanovených podmínek
- převod zbylého bytového fondu OKD na obce za obdobných podmínek
- vymáhání plnění privatizační smlouvy o prodeji OKD z roku 2004

s pozdravem
Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.