Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Bizarní česká justice

Pozor! Investovali jste do oprav bytu RPG desítky tisíc ze svého, protože vlastník se o "svůj" nájemní byt roky vůbec nestará? Pak Vám může RPG, dle krajského soudu v Ostravě, zvednout nájem, protože je Váš byt v lepším stavu.

K tomuto závěru dospěl krajský soud v případu pana Kročila, nájemníka bytu RPG v Karviné.

Společnost RPG Byty podala na nájemníka žalobu ve věci určení nájmu. Okresní soud po provedeném dokazování vyšel ze závěru revizního znaleckého posudku vypracovaného znaleckým Ústavem oceňování majetku při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské a určil výši obvyklého měsíčního nájemného částkou 48,- Kč za 1 m2.

Částka 48,- Kč za 1 m2 vypočtená znaleckým ústavem představuje dle znalce obvyklé nájemné v daném bytě bez zohlednění úprav bytu provedených nájemcem. Obvyklé měsíční nájemné v tomto bytě včetně úprav provedených nájemcem pak znalec určil částkou 55,- Kč za 1 m2.

RPG Byty se proti rozsudku okresního soudu se odvolala (požadovala nájem 75 Kč/m2).

Krajský soud místně obvyklé nájemné v bytě pana Kročila oproti rozsudku okresního soudu zvýšil na částku 60 Kč/m2, mimo jiné s následujícím odůvodněním:
"...Nesouhlas s okresním soudem spatřuje odvolací soud v otázce zohlednění úprav provedených v bytě vlastním nákladem nájemce. Z obsahu napadeného rozsudku je zřejmé, že okresní soud nepřihlédl k úpravám (zhodnocení) bytu provedeným žalovaným, ač tak učinit měl.

Úroveň vybavení bytu, resp. stupeň jeho opotřebovanosti je důležitým kritériem ovlivňujícím výši nájemného bez ohledu na to, zda byly tyto úpravy provedeny pronajímatelem či nájemcem.

Problematika investic nájemce do předmětu nájmu a z toho plynoucích vzájemných práva a povinnosti je spravována jiným právním režimem a nemůže se do procesu určování cen nájemného promítnout ve smyslu snížení nájemného ve prospěch nájemce.

V minulosti (což se týká i posuzované věci) byla tato problematika obecně upravena v ustanovení § 667 a násl. obč. zák., a pokud šlo o opravy v bytě ustanovením § 687 a násl. obč. zák...."

s pozdravem
Roman Macháček

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.